NET Collection

مجموعه ای حداقلی با ظرافت و زرق و برق. این محصولات ساده و ضروری نشان دهنده یک مکمل طبیعی برای هر قطعه مبلمان هستند.

NET Flush monting

معرفی NET Flush monting ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای سطوح فرورفته که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است. منبع تغذیه: 24V -12W/m و 24V-14.4W/m و 24V-19W/m رسم فنی NET Flush monting برچسب انرژی دسته بندی NET Collection را می توانید از اینجا [...]

NET with switch

معرفی NET with switch ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای سطوح فرورفته که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است و به همراه سوئئیچ الکترونیکی. منبع تغذیه: 24V -12W/m و 24V-14.4W/m و 24V-19W/m رسم فنی NET with switch برچسب انرژی دسته بندی NET Collection [...]

NET with sensor

معرفی NET with sensor ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای سطوح فرورفته که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است و به همراه سنسور خواندن حرکت. منبع تغذیه: 24V -12W/m و 24V-14.4W/m و 24V-19W/m رسم فنی NET with sensor برچسب انرژی دسته بندی NET [...]

NET DUAL COLOR

معرفی NET DUAL COLOR ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای سطوح فرورفته که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است و دارای لامپ گرمایی دو رنگ. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m WARM + NATURAL رسم فنی NET DUAL COLOR برچسب انرژی دسته بندی NET [...]

NET with switch DUAL COLOR

معرفی NET with switch DUAL COLOR ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای سطوح فرورفته که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است و دارای لامپ گرمایی دو رنگ و سوئیچ الکترونیکی منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m WARM + NATURAL رسم فنی NET with switch [...]

NET with sensor DUAL COLOR

معرفی NET with sensor DUAL COLOR ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای سطوح فرورفته که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است و دارای لامپ گرمایی دو رنگ و سنسور خواندن حرکتی. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m WARM + NATURAL رسم فنی NET with [...]

NET xT

معرفی NET xT ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب سطحی که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است. منبع تغذیه: 24V -12W/m و 24V-14.4W/m و 24V-19W/m رسم فنی NET xT برچسب انرژی دسته بندی NET Collection را می توانید از اینجا دانلود نمایید. [...]

NET xT with switch

معرفی NET xT with switch ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای سطوح فرورفته که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است و به همراه سوئئیچ الکترونیکی. منبع تغذیه: 24V -12W/m و 24V-14.4W/m و 24V-19W/m رسم فنی NET xT with switch برچسب انرژی دسته بندی [...]

NET xT with sensor

معرفی NET xT with sensor ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای سطوح فرورفته که با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است و به همراه سنسور خواندن حرکتی. منبع تغذیه: 24V -12W/m و 24V-14.4W/m و 24V-19W/m رسم فنی NET xT with sensor برچسب انرژی دسته [...]

NET xT DUAL COLOR

معرفی NET xT DUAL COLOR ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب سطحی. با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است. لامپ حرارتی دو رنگ. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m WARM + NATURAL رسم فنی NET xT DUAL COLOR برچسب انرژی دسته بندی NET Collection [...]

NET xT with switch DUAL COLOR

معرفی NET xT with switch DUAL COLOR ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب سطحی. با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است. سوئیچ الکترونیکی و لامپ حرارتی دو رنگ. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m WARM + NATURAL رسم فنی NET xT with switch DUAL [...]

NET xT with sensor DUAL COLOR

معرفی NET xT with sensor DUAL COLOR ال ای دی از جنس پروفیل آلومینیوم برای نصب سطحی. با در پوش هایی در انتها و صفحه ای از جنس پلی کربنات کامل شده است. سنسور خواندن حرکتی و لامپ حرارتی دو رنگ. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m WARM + NATURAL رسم فنی NET xT with sensor [...]