ERA Collection

فرم و فونزیون مدل ERA را ارئه می دهد. یک تکامل در نورپردازی وسایل منزل. باید از ابعاد ظریف era که به صورت کامل خود را با سطوح که در آن وارد میشود سازگار میکند تشکر کرد. تقریبا خارج از دید که خود جزئی از اسباب خانه میشود.

ERA

معرفی ERA LED از جنس پروفیل آلومینیوم به همراه پلی کربنات برای نصب فلاش چراغ منبع تغذیه: 11 w/m رسم فنی داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب انرژی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

ERA 2

معرفی ERA 2 LED از جنس پروفیل آلومینیوم به همراه پلی کربنات برای نصب فلاش چراغ منبع تغذیه: 11 w/m رسم فنی داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب انرژی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

ERA fumè

معرفی ERA fumè LED از جنس پروفیل آلومینیوم به همراه پلی کربنات برای نصب فلاش چراغ منبع تغذیه: 11 w/m رسم فنی داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب انرژی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

ERA 2 fumè

معرفی ERA 2 fumè LED از جنس پروفیل آلومینیوم به همراه پلی کربنات برای نصب فلاش چراغ منبع تغذیه: 11 w/m رسم فنی داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب انرژی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

ERA-C

معرفی ERA-C LED از جنس پروفیل آلومینیوم به همراه پلی کربنات برای نصب فلاش چراغ منبع تغذیه: 11 w/m رسم فنی داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب انرژی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

ERA 2C

معرفی ERA 2C LED از جنس پروفیل آلومینیوم به همراه پلی کربنات برای نصب فلاش چراغ منبع تغذیه: 11 w/m رسم فنی داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب انرژی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

ERA-C fumè

معرفی ERA-C fumè LED از جنس پروفیل آلومینیوم به همراه پلی کربنات برای نصب فلاش چراغ منبع تغذیه: 11 w/m رسم فنی داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب انرژی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

ERA 2C fumè

معرفی ERA 2C fumè LED از جنس پروفیل آلومینیوم به همراه پلی کربنات برای نصب فلاش چراغ منبع تغذیه: 11 w/m رسم فنی داده های فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب انرژی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید.