Waste Bin System

حفظ بهداشت ،اهمیت به محیط زیست و بهبود این دو اصل در آشپزخانه نقش ویژه ای ایفا می کنند، خصوصاً در مورد دفع زباله. تحقق این مسائل نیازمند مکانیزمی است که هم انعطاف پذیر باشد و هم نظافت آشپزخانه را تضمین کند. Waste Bin System همان مکانیزم مورد نظر است که با استفاده از آن نه تنها فضای زندگی خود شما تمیز می ماند، بلکه محیط زیست نیز از این نوع گزندها حفظ خواهد شد.