SKY Collection

مکمل طبیعی برای هر قطعه از اسباب و اثاثیه منزل. طراحی ساده و ضروری با ظرافت و زرق و برق.

SKY

معرفی SKY لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که در فرورفتگی هایی که در سطوح ایجاد می کنند و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی SKY داده فنی این محصول را می توانید [...]

SKY fumè

معرفی SKY fumè لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات دودی که در فرورفتگی هایی که در سطوح ایجاد می کنند و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی SKY fumè داده فنی این محصول را [...]

SKY with switch

معرفی SKY with switch لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که در فرورفتگی هایی که در سطوح ایجاد می کنند و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد و به همراه سوئیچ الکترونیکی. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی SKY [...]

SKY with sensor

معرفی SKY with sensor لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که در فرورفتگی هایی که در سطوح ایجاد می کنند و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی SKY with sensor داده فنی این [...]

SKY DUAL COLOR

معرفی SKY DUAL COLOR لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که در فرورفتگی هایی که در سطوح ایجاد می کنند و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد و به همراه لامپ گرمایی دو رنگ. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m WARM + NATURAL رسم [...]

SKY-B

معرفی SKY-B لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که روی سطوح و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی SKY-B داده فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب انرژی دسته [...]

SKY-B with switch

معرفی SKY-B with switch لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که روی سطوح و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. به همراه سوئیچ الکترونیکی. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی SKY-B with switch داده فنی این محصول را می [...]

SKY-B DUAL COLOR

معرفی SKY-B DUAL COLOR لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که روی سطوح و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. به همراه لامپ گرمایی دو رنگ. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m WARM + NATURAL رسم فنی و داده فنی SKY-B DUAL COLOR داده [...]

SKY-B with sensor

معرفی SKY-B with sensor لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که روی سطوح و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. به همراه سنسور حرکتی. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی SKY-B with sensor داده فنی این محصول را می [...]

SKY-vela

معرفی SKY-vela لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که روی سطوح و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی SKY-vela داده فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب انرژی دسته [...]

SKY-vela DUAL COLOR

معرفی SKY-vela DUAL COLOR لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که روی سطوح و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. به همراه لامپ گرمایی دو رنگ. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m WARM + NATURAL رسم فنی و داده فنی SKY-vela DUAL COLOR داده [...]

SKY xT

معرفی SKY xT لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که روی سطوح و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی SKY xT داده فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب [...]

microSKY

معرفی microSKY لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که روی سطوح و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی microSKY داده فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب انرژی دسته [...]

microSKY with sensor

معرفی microSKY with sensor لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که روی سطوح نصب می گردد. به همراه سنسور حرکتی. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی microSKY with sensor داده فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب [...]

microSKY-B

معرفی microSKY-B لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که روی سطوح و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی microSKY-B داده فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود نمایید. برچسب انرژی دسته [...]

microSKY-B with sensor

معرفی microSKY-B with sensor لامپ ال ای دی ۱۴ وات بر دقیقه با فریمی از جنس پروفیل پلی کربنات مات که روی سطوح و در یک هیت سینک آلومینیوم نصب می گردد. منبع تغذیه: 24V - 11,4W/m رسم فنی و داده فنی microSKY-B with sensor داده فنی این محصول را می توانید از اینجا دانلود [...]