Corner Cabinets

Corner Cabinets فقط یک کابینت ساده نیست که در گوشه آشپزخانه قرار گرفته باشد. با این رویکرد مفهومی، ما نه تنها می توانیم از فضای زاویه دار به صورت بهینه استفاده کنیم، بلکه برعکس، می توانیم گوشه ای را به در دسترس ترین نقطه آشپزخانه تبدیل کنیم. در نتیجه ما قسمت هایی از کابینت که همیشه خارج از دید ما هستند را در دسترس می کنیم و به شما این امکان را می دهیم تا استفاده از این فضا ها را به روشی جدید تجربه کنید.