Accessories

اغلب موارد کوچک می توانند زندگی ما را زیباتر کنند. مکانیزم های افزودنی (Optional) ما نمونه ی این موارد هستند. Accessories سامان دهی و راحتی بیشتری در خانه فراهم می آورند و آشپزخانه را تکمیل می کنند و آن را به یک فضای زندگی فرا مدرن تبدیل می کنند. از همه این ها گذشته، همه باید احساس راحتی کنند حتی تا کوچکترین جزئیات.